De Kloosterboys 2023-2024 bandstoten - De Kloosterhof - Liempde

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.
Stand poule 1 Poule 1 - Poule 2 -
plaats naam gespeeld matchpunten car brt amoy hs start moy
1 Velden H vd 3 51 31 60 0.51 5 band 0.320
2 Mattheeuwse G 3 37 69 60 1.15 6 band 0.920
3 Schalkx R 3 33 57 60 0.95 5 band 0.870
4 Biggelaar F vd 3 32 68 60 1.13 5 band 1.060
5 Heuvel H vd 3 29 33 60 0.55 5 band 0.550
6 Aarle G v 3 29 33 60 0.55 4 band 0.530
7 Houtum W v 3 28 53 60 0.88 5 band 0.900
8 Dijk H v 3 24 23 60 0.38 3 band 0.470
9 Bersselaar T vd 2 22 65 40 1.62 12 band 1.550
10 Kollenburg H v 2 19 32 40 0.80 5 band 0.820
11 Houtum T v 2 16 53 40 1.32 38 band 1.590
12 Hastenberg L van 2 16 85 40 2.12 13 band 2.600
13 Gemert B v 3 16 33 60 0.55 4 band gr 0.610
14 Geurts M 3 15 15 60 0.25 2 band 0.450

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
07-12-2023 Mattheeuwse G 18 29 20 1.450 6 16 Geurts M 9 8 20 0.400 2 8
07-12-2023 Bersselaar T vd 26 44 20 2.200 12 16 Gemert B v 20 8 20 0.400 2 4
07-12-2023 Houtum T v 31 38 20 1.900 38 12 Velden H vd 6 15 20 0.750 3 25
07-12-2023 Biggelaar F vd 21 32 20 1.600 5 15 Hastenberg L van 52 32 20 1.600 11 6
07-12-2023 Houtum W v 18 9 20 0.450 3 5 Dijk H v 9 9 20 0.450 3 10
07-12-2023 Kollenburg H v 16 18 20 0.900 5 11 Heuvel H vd 11 5 20 0.250 2 4
07-12-2023 Schalkx R 17 21 20 1.050 4 12 Aarle G v 11 18 20 0.900 4 16
30-11-2023 Gemert B v 20 19 20 0.950 4 9 Kollenburg H v 16 14 20 0.700 2 8
30-11-2023 Dijk H v 9 6 20 0.300 2 6 Mattheeuwse G 18 16 20 0.800 4 8
30-11-2023 Geurts M 9 0 20 0.000 0 0 Biggelaar F vd 21 19 20 0.950 3 9
30-11-2023 Aarle G v 11 7 20 0.350 2 6 Houtum W v 18 16 20 0.800 5 8
30-11-2023 Velden H vd 6 7 20 0.350 2 11 Bersselaar T vd 31 21 20 1.050 5 6
30-11-2023 Heuvel H vd 11 9 20 0.450 2 8 Schalkx R 17 19 20 0.950 4 11
23-11-2023 Schalkx R 17 17 20 0.850 5 10 Gemert B v 20 6 20 0.300 2 3
23-11-2023 Houtum T v 31 15 20 0.750 5 4 Geurts M 9 7 20 0.350 2 7
23-11-2023 Houtum W v 18 28 20 1.400 4 15 Heuvel H vd 11 19 20 0.950 5 17
23-11-2023 Mattheeuwse G 18 24 20 1.200 4 13 Aarle G v 11 8 20 0.400 2 7
23-11-2023 Biggelaar F vd 21 17 20 0.850 3 8 Dijk H v 9 8 20 0.400 3 8
23-11-2023 Hastenberg L van 52 53 20 2.650 13 10 Velden H vd 6 9 20 0.450 5 15

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Aarle G v 31 Biggelaar F vd 211e keer
Aarle G v 31 Dijk H v 91e keer
Aarle G v 31 Gemert B v 201e keer
Aarle G v 31 Geurts M 91e keer
Aarle G v 31 Hastenberg L van 521e keer
Aarle G v 31 Heuvel H vd 111e keer
Aarle G v 31 Houtum T v 311e keer
Aarle G v 31 Kollenburg H v 161e keer
Aarle G v 31 Velden H vd 61e keer
Biggelaar F vd 21 Aarle G v 311e keer
Biggelaar F vd 21 Gemert B v 201e keer
Biggelaar F vd 21 Heuvel H vd 111e keer
Biggelaar F vd 21 Houtum T v 311e keer
Biggelaar F vd 21 Houtum W v 181e keer
Biggelaar F vd 21 Kollenburg H v 161e keer
Biggelaar F vd 21 Mattheeuwse G 181e keer
Biggelaar F vd 21 Schalkx R 171e keer
Biggelaar F vd 21 Velden H vd 61e keer
Dijk H v 9 Aarle G v 311e keer
Dijk H v 9 Gemert B v 201e keer
Dijk H v 9 Geurts M 91e keer
Dijk H v 9 Hastenberg L van 521e keer
Dijk H v 9 Heuvel H vd 111e keer
Dijk H v 9 Houtum T v 311e keer
Dijk H v 9 Kollenburg H v 161e keer
Dijk H v 9 Schalkx R 171e keer
Dijk H v 9 Velden H vd 61e keer
Gemert B v 20 Aarle G v 311e keer
Gemert B v 20 Biggelaar F vd 211e keer
Gemert B v 20 Dijk H v 91e keer
Gemert B v 20 Geurts M 91e keer
Gemert B v 20 Hastenberg L van 521e keer
Gemert B v 20 Heuvel H vd 111e keer
Gemert B v 20 Houtum T v 311e keer
Gemert B v 20 Houtum W v 181e keer
Gemert B v 20 Mattheeuwse G 181e keer
Gemert B v 20 Velden H vd 61e keer
Geurts M 9 Aarle G v 311e keer
Geurts M 9 Dijk H v 91e keer
Geurts M 9 Gemert B v 201e keer
Geurts M 9 Hastenberg L van 521e keer
Geurts M 9 Heuvel H vd 111e keer
Geurts M 9 Houtum W v 181e keer
Geurts M 9 Kollenburg H v 161e keer
Geurts M 9 Schalkx R 171e keer
Geurts M 9 Velden H vd 61e keer
Hastenberg L van 52 Aarle G v 311e keer
Hastenberg L van 52 Dijk H v 91e keer
Hastenberg L van 52 Gemert B v 201e keer
Hastenberg L van 52 Geurts M 91e keer
Hastenberg L van 52 Heuvel H vd 111e keer
Hastenberg L van 52 Houtum T v 311e keer
Hastenberg L van 52 Houtum W v 181e keer
Hastenberg L van 52 Kollenburg H v 161e keer
Hastenberg L van 52 Mattheeuwse G 181e keer
Hastenberg L van 52 Schalkx R 171e keer
Heuvel H vd 11 Aarle G v 311e keer
Heuvel H vd 11 Biggelaar F vd 211e keer
Heuvel H vd 11 Dijk H v 91e keer
Heuvel H vd 11 Gemert B v 201e keer
Heuvel H vd 11 Geurts M 91e keer
Heuvel H vd 11 Hastenberg L van 521e keer
Heuvel H vd 11 Houtum T v 311e keer
Heuvel H vd 11 Mattheeuwse G 181e keer
Heuvel H vd 11 Velden H vd 61e keer
Houtum T v 31 Aarle G v 311e keer
Houtum T v 31 Biggelaar F vd 211e keer
Houtum T v 31 Dijk H v 91e keer
Houtum T v 31 Gemert B v 201e keer
Houtum T v 31 Hastenberg L van 521e keer
Houtum T v 31 Heuvel H vd 111e keer
Houtum T v 31 Houtum W v 181e keer
Houtum T v 31 Kollenburg H v 161e keer
Houtum T v 31 Mattheeuwse G 181e keer
Houtum T v 31 Schalkx R 171e keer
Houtum W v 18 Biggelaar F vd 211e keer
Houtum W v 18 Gemert B v 201e keer
Houtum W v 18 Geurts M 91e keer
Houtum W v 18 Hastenberg L van 521e keer
Houtum W v 18 Houtum T v 311e keer
Houtum W v 18 Kollenburg H v 161e keer
Houtum W v 18 Mattheeuwse G 181e keer
Houtum W v 18 Schalkx R 171e keer
Houtum W v 18 Velden H vd 61e keer
Kollenburg H v 16 Aarle G v 311e keer
Kollenburg H v 16 Biggelaar F vd 211e keer
Kollenburg H v 16 Dijk H v 91e keer
Kollenburg H v 16 Geurts M 91e keer
Kollenburg H v 16 Hastenberg L van 521e keer
Kollenburg H v 16 Houtum T v 311e keer
Kollenburg H v 16 Houtum W v 181e keer
Kollenburg H v 16 Mattheeuwse G 181e keer
Kollenburg H v 16 Schalkx R 171e keer
Kollenburg H v 16 Velden H vd 61e keer
Mattheeuwse G 18 Biggelaar F vd 211e keer
Mattheeuwse G 18 Gemert B v 201e keer
Mattheeuwse G 18 Hastenberg L van 521e keer
Mattheeuwse G 18 Heuvel H vd 111e keer
Mattheeuwse G 18 Houtum T v 311e keer
Mattheeuwse G 18 Houtum W v 181e keer
Mattheeuwse G 18 Kollenburg H v 161e keer
Mattheeuwse G 18 Schalkx R 171e keer
Mattheeuwse G 18 Velden H vd 61e keer
Schalkx R 17 Biggelaar F vd 211e keer
Schalkx R 17 Dijk H v 91e keer
Schalkx R 17 Geurts M 91e keer
Schalkx R 17 Hastenberg L van 521e keer
Schalkx R 17 Houtum T v 311e keer
Schalkx R 17 Houtum W v 181e keer
Schalkx R 17 Kollenburg H v 161e keer
Schalkx R 17 Mattheeuwse G 181e keer
Schalkx R 17 Velden H vd 61e keer
Velden H vd 6 Aarle G v 311e keer
Velden H vd 6 Biggelaar F vd 211e keer
Velden H vd 6 Dijk H v 91e keer
Velden H vd 6 Gemert B v 201e keer
Velden H vd 6 Geurts M 91e keer
Velden H vd 6 Heuvel H vd 111e keer
Velden H vd 6 Houtum W v 181e keer
Velden H vd 6 Kollenburg H v 161e keer
Velden H vd 6 Mattheeuwse G 181e keer
Velden H vd 6 Schalkx R 171e keer