De Kloosterboys - 2023 m.p. - De Kloosterhof - Liempde

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 2

Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.
Stand poule 2 Poule 1 - Poule 2 -
plaats naam gespeeld matchpunten car brt amoy hs start moy
1 Steen A vd 12 115 245 251 0.97 2 libre g 0.860
2 Wetering J vd 12 113 113 241 0.46 2 libre g 0.390
3 Vorstenbosch A 12 108 133 244 0.54 2 libre g 0.480
4 Dijk H v 12 107 107 301 0.35 2 libre g 0.410
5 Loo H vd 12 106 130 263 0.49 2 libre g 0.470
6 Habraken M 12 105 105 257 0.40 2 libre g 0.410
7 Knura T 12 104 116 257 0.45 2 libre g 0.440
8 Schalkx J 12 101 320 229 1.39 2 libre g 1.250
9 Roosmalen C v 11 92 143 251 0.56 2 libre g 0.600
10 Heuvel H vd 12 91 125 292 0.42 2 libre g 0.510
11 Gemert B v 11 90 111 224 0.49 2 libre g 0.480
12 Schoot A vd 12 90 159 270 0.58 2 libre g 0.670
13 Stam C 12 73 73 256 0.28 2 libre g 0.300

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
13-07-2023 Habraken M 10 10 9 1.110 2 10 Schalkx J 31 17 9 1.880 2 5
13-07-2023 Stam C 10 4 20 0.200 2 4 Steen A vd 21 21 20 1.050 2 10
13-07-2023 Vorstenbosch A 12 12 29 0.410 2 10 Gemert B v 12 12 29 0.410 2 10
13-07-2023 Schalkx J 31 31 16 1.930 2 10 Stam C 10 7 16 0.430 2 7
13-07-2023 Gemert B v 12 7 19 0.360 2 5 Schoot A vd 17 17 19 0.890 2 10
06-07-2023 Gemert B v 12 12 22 0.540 2 10 Stam C 10 9 22 0.400 2 9
06-07-2023 Loo H vd 12 12 17 0.700 2 10 Habraken M 10 4 17 0.230 2 4
06-07-2023 Vorstenbosch A 12 9 14 0.640 2 7 Steen A vd 21 21 14 1.500 2 10
06-07-2023 Habraken M 10 10 22 0.450 2 10 Stam C 10 8 22 0.360 2 8
06-07-2023 Schoot A vd 17 15 30 0.500 2 8 Wetering J vd 10 9 30 0.300 2 9
06-07-2023 Knura T 11 9 30 0.300 2 8 Dijk H v 10 9 30 0.300 2 9
29-06-2023 Roosmalen C v 15 7 20 0.350 2 4 Schalkx J 31 31 20 1.550 2 10
29-06-2023 Dijk H v 10 10 25 0.400 2 10 Vorstenbosch A 12 12 25 0.480 2 10
29-06-2023 Habraken M 10 10 22 0.450 2 10 Schoot A vd 17 9 22 0.400 2 5
29-06-2023 Loo H vd 12 12 18 0.660 2 10 Heuvel H vd 13 12 18 0.660 2 9
29-06-2023 Gemert B v 12 11 11 1.000 2 9 Wetering J vd 10 10 11 0.900 2 10
29-06-2023 Knura T 11 11 18 0.610 2 10 Roosmalen C v 15 13 18 0.720 2 8
22-06-2023 Gemert B v 12 12 18 0.660 2 10 Schalkx J 31 22 18 1.220 2 7
22-06-2023 Vorstenbosch A 12 13 20 0.650 2 10 Knura T 11 8 20 0.400 2 7
22-06-2023 Heuvel H vd 13 12 30 0.400 2 9 Gemert B v 12 11 30 0.360 2 9
22-06-2023 Roosmalen C v 15 13 17 0.760 2 8 Loo H vd 12 12 17 0.700 2 10
22-06-2023 Schoot A vd 17 4 9 0.440 2 2 Dijk H v 10 10 9 1.110 2 10
15-06-2023 Loo H vd 12 12 25 0.480 2 10 Vorstenbosch A 12 11 25 0.440 2 9
15-06-2023 Knura T 11 10 30 0.330 2 9 Schoot A vd 17 17 30 0.560 2 10
15-06-2023 Heuvel H vd 13 7 18 0.380 2 5 Wetering J vd 10 10 18 0.550 2 10
15-06-2023 Roosmalen C v 15 12 21 0.570 2 8 Wetering J vd 10 10 21 0.470 2 10
15-06-2023 Dijk H v 10 10 28 0.350 2 10 Steen A vd 21 20 28 0.710 2 9
08-06-2023 Schalkx J 31 29 30 0.960 2 9 Dijk H v 10 8 30 0.260 2 8
08-06-2023 Steen A vd 21 19 23 0.820 2 9 Knura T 11 11 23 0.470 2 10
08-06-2023 Wetering J vd 10 10 18 0.550 2 10 Stam C 10 7 18 0.380 2 7
08-06-2023 Schoot A vd 17 17 28 0.600 2 10 Loo H vd 12 8 28 0.280 2 6
08-06-2023 Roosmalen C v 15 13 30 0.430 2 8 Heuvel H vd 13 12 30 0.400 2 9
01-06-2023 Loo H vd 12 10 24 0.410 2 8 Steen A vd 21 21 24 0.870 2 10
01-06-2023 Heuvel H vd 13 10 20 0.500 2 7 Vorstenbosch A 12 12 20 0.600 2 10
01-06-2023 Steen A vd 21 18 30 0.600 2 8 Habraken M 10 7 30 0.230 2 7
01-06-2023 Wetering J vd 10 9 27 0.330 2 9 Dijk H v 10 10 27 0.370 2 10
01-06-2023 Knura T 11 11 24 0.450 2 10 Schalkx J 31 31 24 1.290 2 10
01-06-2023 Vorstenbosch A 12 7 23 0.300 2 5 Habraken M 10 10 23 0.430 2 10
25-05-2023 Stam C 10 9 21 0.420 2 9 Dijk H v 10 10 21 0.470 2 10
25-05-2023 Wetering J vd 10 10 17 0.580 2 10 Habraken M 10 8 17 0.470 2 8
25-05-2023 Schalkx J 31 31 28 1.100 2 10 Loo H vd 12 8 28 0.280 2 6
25-05-2023 Steen A vd 21 21 17 1.230 2 10 Gemert B v 12 8 17 0.470 2 6
25-05-2023 Schoot A vd 17 14 30 0.460 2 8 Heuvel H vd 13 9 30 0.300 2 6
25-05-2023 Vorstenbosch A 12 12 20 0.600 2 10 Roosmalen C v 15 14 20 0.700 2 9
11-05-2023 Knura T 11 11 12 0.910 2 10 Stam C 10 4 12 0.330 2 4
11-05-2023 Dijk H v 10 5 23 0.210 2 5 Habraken M 10 10 23 0.430 2 10
11-05-2023 Heuvel H vd 13 10 14 0.710 2 7 Steen A vd 21 21 14 1.500 2 10
11-05-2023 Roosmalen C v 15 15 27 0.550 2 10 Schoot A vd 17 12 27 0.440 2 7
11-05-2023 Vorstenbosch A 12 12 18 0.660 2 10 Wetering J vd 10 8 18 0.440 2 8
04-05-2023 Habraken M 10 8 21 0.380 2 8 Knura T 11 11 21 0.520 2 10
04-05-2023 Stam C 10 4 30 0.130 2 4 Loo H vd 12 11 30 0.360 2 9
04-05-2023 Schalkx J 31 31 20 1.550 2 10 Heuvel H vd 13 5 20 0.250 2 3
04-05-2023 Steen A vd 21 20 30 0.660 2 9 Roosmalen C v 15 14 30 0.460 2 9
04-05-2023 Schoot A vd 17 5 10 0.500 2 2 Vorstenbosch A 12 12 10 1.200 2 10
20-04-2023 Dijk H v 10 10 21 0.470 2 10 Loo H vd 12 9 21 0.420 2 7
20-04-2023 Habraken M 10 10 18 0.550 2 10 Gemert B v 12 6 18 0.330 2 5
20-04-2023 Stam C 10 8 25 0.320 2 8 Heuvel H vd 13 13 25 0.520 2 10
20-04-2023 Schalkx J 31 16 10 1.600 2 5 Vorstenbosch A 12 12 10 1.200 2 10
20-04-2023 Steen A vd 21 21 22 0.950 2 10 Schoot A vd 17 15 22 0.680 2 8
20-04-2023 Wetering J vd 10 9 17 0.520 2 9 Loo H vd 12 12 17 0.700 2 10
20-04-2023 Wetering J vd 10 10 24 0.410 2 10 Knura T 11 10 24 0.410 2 9
13-04-2023 Loo H vd 12 12 18 0.660 2 10 Knura T 11 6 18 0.330 2 5
13-04-2023 Heuvel H vd 13 12 30 0.400 2 9 Habraken M 10 9 30 0.300 2 9
13-04-2023 Roosmalen C v 15 15 16 0.930 2 10 Stam C 10 4 16 0.250 2 4
13-04-2023 Steen A vd 21 21 17 1.230 2 10 Wetering J vd 10 9 17 0.520 2 9
13-04-2023 Gemert B v 12 11 30 0.360 2 9 Dijk H v 10 7 30 0.230 2 7
13-04-2023 Schoot A vd 17 17 19 0.890 2 10 Schalkx J 31 29 19 1.520 2 9
06-04-2023 Schalkx J 31 21 12 1.750 2 6 Steen A vd 21 21 12 1.750 2 10
06-04-2023 Stam C 10 6 30 0.200 2 6 Vorstenbosch A 12 9 30 0.300 2 7
06-04-2023 Dijk H v 10 8 30 0.260 2 8 Heuvel H vd 13 13 30 0.430 2 10
06-04-2023 Knura T 11 7 10 0.700 2 6 Gemert B v 12 12 10 1.200 2 10
06-04-2023 Gemert B v 12 9 20 0.450 2 7 Loo H vd 12 12 20 0.600 2 10
06-04-2023 Habraken M 10 9 25 0.360 2 9 Roosmalen C v 15 15 25 0.600 2 10
30-03-2023 Heuvel H vd 13 10 27 0.370 2 7 Knura T 11 11 27 0.400 2 10
30-03-2023 Roosmalen C v 15 12 27 0.440 2 8 Dijk H v 10 10 27 0.370 2 10
30-03-2023 Schalkx J 31 31 23 1.340 1 10 Wetering J vd 10 9 23 0.390 1 9
30-03-2023 Schoot A vd 17 17 24 0.700 1 10 Stam C 10 3 24 0.120 1 3