Poule 1. 1e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde 9 Maart 2024

Terug

  CCeHHaJJaJJoMMiTTo
Cees (21)xxxxx14-1014-1014-1014-1014-100
Hans (21)14-10xxxxx14-1014-1014-1014-100
Jacques (21)14-1014-10xxxxx14-1014-1014-100
Jos (21)14-1014-1014-10xxxxx14-1014-100
Michel (21)14-1014-1014-1014-10xxxxx14-100
Ton (21)14-1014-1014-1014-1014-10xxxxx0

Poule 1. 2e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde 9 Maart 2024

  CCeHHaJJaJJoMMiTTo
Cees (21)xxxxx01-0101-0101-0101-0101-010
Hans (21)01-01xxxxx01-0101-0101-0101-010
Jacques (21)01-0101-01xxxxx01-0101-0101-010
Jos (21)01-0101-0101-01xxxxx01-0109-120
Michel (21)01-0101-0101-0101-01xxxxx01-010
Ton (21)01-0101-0101-0109-1201-01xxxxx0

Poule 1. 3e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde 9 Maart 2024

  CCeHHaJJaJJoMMiTTo
Cees (21)xxxxx01-0101-0109-1201-0109-120
Hans (21)01-01xxxxx01-0109-1201-0109-120
Jacques (21)01-0101-01xxxxx09-1201-0109-120
Jos (21)09-1209-1209-12xxxxx09-1209-030
Michel (21)01-0101-0101-0109-12xxxxx09-120
Ton (21)09-1209-1209-1209-0309-12xxxxx0

Poule 1. 4e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde 9 Maart 2024

  CCeHHaJJaJJoMMiTTo
Cees (21)xxxxx09-1209-1209-0309-1223-030
Hans (21)09-12xxxxx09-1209-0309-1209-030
Jacques (21)09-1209-12xxxxx09-0309-1209-030
Jos (21)09-0309-0309-03xxxxx09-0308-050
Michel (21)09-1209-1209-1209-03xxxxx09-030
Ton (21)23-0309-0309-0308-0509-03xxxxx0

Poule 1. 5e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde 9 Maart 2024

  CCeHHaJJaJJoMMiTTo
Cees (21)xxxxx09-0309-03 23-03 2
Hans (21)09-03xxxxx09-0308-0509-03 1
Jacques (21)09-0309-03xxxxx11-0509-0308-050
Jos (21) 08-0511-05xxxxx08-05 2
Michel (21)23-0309-0309-0308-05xxxxx11-050
Ton (21)  08-05 11-05xxxxx3

Poule 1. 6e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde 9 Maart 2024

  CCeHHaJJaJJoMMiTTo
Cees (21)xxxxx     5
Hans (21) xxxxx08-05   4
Jacques (21) 08-05xxxxx 08-05 3
Jos (21)   xxxxx  5
Michel (21)  08-05 xxxxx 4
Ton (21)     xxxxx5

Poule 1. 7e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde 9 Maart 2024

  CCeHHaJJaJJoMMiTTo
Cees (21)xxxxx     5
Hans (21) xxxxx    5
Jacques (21)  xxxxx   5
Jos (21)   xxxxx  5
Michel (21)    xxxxx 5
Ton (21)     xxxxx5

Poule 1. 8e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde 9 Maart 2024

  CCeHHaJJaJJoMMiTTo
Cees (21)xxxxx     5
Hans (21) xxxxx    5
Jacques (21)  xxxxx   5
Jos (21)   xxxxx  5
Michel (21)    xxxxx 5
Ton (21)     xxxxx5

Poule 1. 9e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde 9 Maart 2024

  CCeHHaJJaJJoMMiTTo
Cees (21)xxxxx     5
Hans (21) xxxxx    5
Jacques (21)  xxxxx   5
Jos (21)   xxxxx  5
Michel (21)    xxxxx 5
Ton (21)     xxxxx5

Poule 1. 10e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde 9 Maart 2024

  CCeHHaJJaJJoMMiTTo
Cees (21)xxxxx     5
Hans (21) xxxxx    5
Jacques (21)  xxxxx   5
Jos (21)   xxxxx  5
Michel (21)    xxxxx 5
Ton (21)     xxxxx5