JVV`83 - Bandstoten 2de helft 2023 - Apeldoorn

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.
plaats naam gespeeld matchpunten percentage car amoy hs pmoy mp achter temaken start moy
1 Willem Wegerif 4 48 100.00 % 1.142 9 1.454   32 band
2 Henk Steenbergen 4 43 92.70 % 0.605 5 0.800 - 5 24 band
3 Nol Quack 5 42 79.33 % 0.856 5 1.304 - 6 30 band
4 Jan Vosselman 4 41 89.70 % 0.417 4 0.607 - 7 17 band
5 Rene van de Vecht 4 38 87.50 % 0.362 6 0.631 - 10 12 band
6 Jos Tijhuis 4 38 86.90 % 0.510 5 0.807 - 10 21 band
7 Chris Lelieveld 4 37 84.16 % 0.980 7 1.428 - 11 30 band
8 Piet Uil 3 36 100.00 % 0.818 5 0.937 - 12 30 band
9 Harrie Eiland 4 36 81.66 % 0.433 3 0.600 - 12 15 band
10 John van Uffelen 4 34 78.33 % 0.862 8 0.937 - 14 30 band
11 Ep Kuiper 3 33 97.77 % 0.666 4 1.071 - 15 15 band
12 Leen Walet 4 33 81.66 % 0.388 6 0.448 - 15 15 band
13 Jos Marsman 3 32 95.55 % 0.651 4 0.937 - 16 15 band
14 Jaap Krul 3 29 84.72 % 0.762 4 0.888 - 19 24 band
15 Jules Lowenthal 4 29 70.71 % 0.868 4 0.897 - 19 35 band
16 Jan Mulder 4 28 68.33 % 0.359 4 0.441 - 20 15 band
17 Joop Huiskamp 4 24 61.66 % 0.293 4 0.392 - 24 15 band
18 Frits Alferink 2 18 83.33 % 0.634 3 0.705 - 30 24 band
19 Sjaak van de Spek 3 13 46.66 % 0.280 4 0.454 - 35 15 band

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
29-03-2023 Henk Steenbergen 24 24 39 0.615 4 12 Jos Tijhuis 21 14 39 0.358 2 6
29-03-2023 Chris Lelieveld 30 30 21 1.428 6 12 Nol Quack 30 14 21 0.666 3 4
29-03-2023 John van Uffelen 30 23 28 0.821 3 7 Jan Vosselman 17 17 28 0.607 4 12
29-03-2023 Nol Quack 30 30 30 1.000 5 12 Jules Lowenthal 35 26 30 0.866 3 7
29-03-2023 Ep Kuiper 15 15 14 1.071 3 12 Harrie Eiland 15 6 14 0.428 2 4
29-03-2023 Rene van de Vecht 12 7 35 0.200 3 5 Willem Wegerif 32 32 35 0.914 5 12
29-03-2023 Jos Marsman 15 13 34 0.382 3 8 Frits Alferink 24 24 34 0.705 3 12
29-03-2023 Sjaak van de Spek 15 8 34 0.235 2 5 Jan Mulder 15 15 34 0.441 4 12
29-03-2023 Frits Alferink 24 16 29 0.551 3 6 Chris Lelieveld 30 30 29 1.034 7 12
29-03-2023 Leen Walet 15 13 29 0.448 2 8 Jan Vosselman 17 17 29 0.586 3 12
29-03-2023 Joop Huiskamp 15 11 28 0.392 4 7 Jaap Krul 24 24 28 0.857 4 12
29-03-2023 Piet Uil 30 30 32 0.937 3 12 Leen Walet 15 10 32 0.312 3 6
22-03-2023 Joop Huiskamp 15 6 25 0.240 2 4 Harrie Eiland 15 15 25 0.600 3 12
22-03-2023 Jan Mulder 15 11 30 0.366 2 7 Henk Steenbergen 24 24 30 0.800 5 12
22-03-2023 Chris Lelieveld 30 28 33 0.848 6 9 John van Uffelen 30 30 33 0.909 8 12
22-03-2023 Jules Lowenthal 35 26 29 0.896 4 7 Willem Wegerif 32 32 29 1.103 7 12
22-03-2023 Henk Steenbergen 24 24 45 0.533 5 12 Jan Vosselman 17 10 45 0.222 3 5
22-03-2023 Jaap Krul 24 13 25 0.520 3 5 Rene van de Vecht 12 12 25 0.480 6 12
22-03-2023 Joop Huiskamp 15 9 34 0.264 3 6 Jos Tijhuis 21 21 34 0.617 4 12
22-03-2023 Jan Mulder 15 8 23 0.347 1 5 Nol Quack 30 30 23 1.304 4 12
22-03-2023 Rene van de Vecht 12 12 19 0.631 2 12 Sjaak van de Spek 15 3 19 0.157 1 2
22-03-2023 Harrie Eiland 15 13 41 0.317 2 8 Piet Uil 30 30 41 0.731 5 12
22-03-2023 Jules Lowenthal 35 12 16 0.750 3 3 Jos Marsman 15 15 16 0.937 3 12
15-03-2023 John van Uffelen 30 30 32 0.937 4 12 Ep Kuiper 15 14 32 0.437 2 9
15-03-2023 Rene van de Vecht 12 11 37 0.297 3 9 Piet Uil 30 30 37 0.810 5 12
15-03-2023 Jaap Krul 24 24 27 0.888 4 12 Jan Mulder 15 7 27 0.259 2 4
15-03-2023 Jos Marsman 15 15 16 0.937 4 12 John van Uffelen 30 11 16 0.687 3 3
15-03-2023 Willem Wegerif 32 32 26 1.230 9 12 Leen Walet 15 11 26 0.423 6 7
15-03-2023 Chris Lelieveld 30 13 20 0.650 3 4 Ep Kuiper 15 15 20 0.750 4 12
15-03-2023 Harrie Eiland 15 15 33 0.454 2 12 Henk Steenbergen 24 17 33 0.515 5 7
15-03-2023 Jan Vosselman 17 17 44 0.386 3 12 Jos Tijhuis 21 17 44 0.386 3 8
15-03-2023 Leen Walet 15 15 39 0.384 2 12 Nol Quack 30 26 39 0.666 3 8
15-03-2023 Jos Tijhuis 21 21 26 0.807 5 12 Nol Quack 30 19 26 0.730 3 6
15-03-2023 Sjaak van de Spek 15 10 22 0.454 4 6 Willem Wegerif 32 32 22 1.454 7 12
15-03-2023 Joop Huiskamp 15 11 39 0.282 3 7 Jules Lowenthal 35 35 39 0.897 4 12

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Chris Lelieveld 30 Harrie Eiland 151e keer
Chris Lelieveld 30 Henk Steenbergen 241e keer
Chris Lelieveld 30 Jaap Krul 241e keer
Chris Lelieveld 30 Jan Mulder 151e keer
Chris Lelieveld 30 Jan Vosselman 171e keer
Chris Lelieveld 30 Joop Huiskamp 151e keer
Chris Lelieveld 30 Jos Marsman 151e keer
Chris Lelieveld 30 Jos Tijhuis 211e keer
Chris Lelieveld 30 Jules Lowenthal 351e keer
Chris Lelieveld 30 Leen Walet 151e keer
Chris Lelieveld 30 Piet Uil 301e keer
Chris Lelieveld 30 Rene van de Vecht 121e keer
Chris Lelieveld 30 Sjaak van de Spek 151e keer
Chris Lelieveld 30 Willem Wegerif 321e keer
Ep Kuiper 15 Frits Alferink 241e keer
Ep Kuiper 15 Henk Steenbergen 241e keer
Ep Kuiper 15 Jaap Krul 241e keer
Ep Kuiper 15 Jan Mulder 151e keer
Ep Kuiper 15 Jan Vosselman 171e keer
Ep Kuiper 15 Joop Huiskamp 151e keer
Ep Kuiper 15 Jos Marsman 151e keer
Ep Kuiper 15 Jos Tijhuis 211e keer
Ep Kuiper 15 Jules Lowenthal 351e keer
Ep Kuiper 15 Leen Walet 151e keer
Ep Kuiper 15 Nol Quack 301e keer
Ep Kuiper 15 Piet Uil 301e keer
Ep Kuiper 15 Rene van de Vecht 121e keer
Ep Kuiper 15 Sjaak van de Spek 151e keer
Ep Kuiper 15 Willem Wegerif 321e keer
Frits Alferink 24 Ep Kuiper 151e keer
Frits Alferink 24 Harrie Eiland 151e keer
Frits Alferink 24 Henk Steenbergen 241e keer
Frits Alferink 24 Jaap Krul 241e keer
Frits Alferink 24 Jan Mulder 151e keer
Frits Alferink 24 Jan Vosselman 171e keer
Frits Alferink 24 John van Uffelen 301e keer
Frits Alferink 24 Joop Huiskamp 151e keer
Frits Alferink 24 Jos Tijhuis 211e keer
Frits Alferink 24 Jules Lowenthal 351e keer
Frits Alferink 24 Leen Walet 151e keer
Frits Alferink 24 Nol Quack 301e keer
Frits Alferink 24 Piet Uil 301e keer
Frits Alferink 24 Rene van de Vecht 121e keer
Frits Alferink 24 Sjaak van de Spek 151e keer
Frits Alferink 24 Willem Wegerif 321e keer
Harrie Eiland 15 Chris Lelieveld 301e keer
Harrie Eiland 15 Frits Alferink 241e keer
Harrie Eiland 15 Jaap Krul 241e keer
Harrie Eiland 15 Jan Mulder 151e keer
Harrie Eiland 15 Jan Vosselman 171e keer
Harrie Eiland 15 John van Uffelen 301e keer
Harrie Eiland 15 Jos Marsman 151e keer
Harrie Eiland 15 Jos Tijhuis 211e keer
Harrie Eiland 15 Jules Lowenthal 351e keer
Harrie Eiland 15 Leen Walet 151e keer
Harrie Eiland 15 Nol Quack 301e keer
Harrie Eiland 15 Rene van de Vecht 121e keer
Harrie Eiland 15 Sjaak van de Spek 151e keer
Harrie Eiland 15 Willem Wegerif 321e keer
Henk Steenbergen 24 Chris Lelieveld 301e keer
Henk Steenbergen 24 Ep Kuiper 151e keer
Henk Steenbergen 24 Frits Alferink 241e keer
Henk Steenbergen 24 Jaap Krul 241e keer
Henk Steenbergen 24 John van Uffelen 301e keer
Henk Steenbergen 24 Joop Huiskamp 151e keer
Henk Steenbergen 24 Jos Marsman 151e keer
Henk Steenbergen 24 Jules Lowenthal 351e keer
Henk Steenbergen 24 Leen Walet 151e keer
Henk Steenbergen 24 Nol Quack 301e keer
Henk Steenbergen 24 Piet Uil 301e keer
Henk Steenbergen 24 Rene van de Vecht 121e keer
Henk Steenbergen 24 Sjaak van de Spek 151e keer
Henk Steenbergen 24 Willem Wegerif 321e keer
Jaap Krul 24 Chris Lelieveld 301e keer
Jaap Krul 24 Ep Kuiper 151e keer
Jaap Krul 24 Frits Alferink 241e keer
Jaap Krul 24 Harrie Eiland 151e keer
Jaap Krul 24 Henk Steenbergen 241e keer
Jaap Krul 24 Jan Vosselman 171e keer
Jaap Krul 24 John van Uffelen 301e keer
Jaap Krul 24 Jos Marsman 151e keer
Jaap Krul 24 Jos Tijhuis 211e keer
Jaap Krul 24 Jules Lowenthal 351e keer
Jaap Krul 24 Leen Walet 151e keer
Jaap Krul 24 Nol Quack 301e keer
Jaap Krul 24 Piet Uil 301e keer
Jaap Krul 24 Sjaak van de Spek 151e keer
Jaap Krul 24 Willem Wegerif 321e keer
Jan Mulder 15 Chris Lelieveld 301e keer
Jan Mulder 15 Ep Kuiper 151e keer
Jan Mulder 15 Frits Alferink 241e keer
Jan Mulder 15 Harrie Eiland 151e keer
Jan Mulder 15 Jan Vosselman 171e keer
Jan Mulder 15 John van Uffelen 301e keer
Jan Mulder 15 Joop Huiskamp 151e keer
Jan Mulder 15 Jos Marsman 151e keer
Jan Mulder 15 Jos Tijhuis 211e keer
Jan Mulder 15 Jules Lowenthal 351e keer
Jan Mulder 15 Leen Walet 151e keer
Jan Mulder 15 Piet Uil 301e keer
Jan Mulder 15 Rene van de Vecht 121e keer
Jan Mulder 15 Willem Wegerif 321e keer
Jan Vosselman 17 Chris Lelieveld 301e keer
Jan Vosselman 17 Ep Kuiper 151e keer
Jan Vosselman 17 Frits Alferink 241e keer
Jan Vosselman 17 Harrie Eiland 151e keer
Jan Vosselman 17 Jaap Krul 241e keer
Jan Vosselman 17 Jan Mulder 151e keer
Jan Vosselman 17 Joop Huiskamp 151e keer
Jan Vosselman 17 Jos Marsman 151e keer
Jan Vosselman 17 Jules Lowenthal 351e keer
Jan Vosselman 17 Nol Quack 301e keer
Jan Vosselman 17 Piet Uil 301e keer
Jan Vosselman 17 Rene van de Vecht 121e keer
Jan Vosselman 17 Sjaak van de Spek 151e keer
Jan Vosselman 17 Willem Wegerif 321e keer
John van Uffelen 30 Frits Alferink 241e keer
John van Uffelen 30 Harrie Eiland 151e keer
John van Uffelen 30 Henk Steenbergen 241e keer
John van Uffelen 30 Jaap Krul 241e keer
John van Uffelen 30 Jan Mulder 151e keer
John van Uffelen 30 Joop Huiskamp 151e keer
John van Uffelen 30 Jos Tijhuis 211e keer
John van Uffelen 30 Jules Lowenthal 351e keer
John van Uffelen 30 Leen Walet 151e keer
John van Uffelen 30 Nol Quack 301e keer
John van Uffelen 30 Piet Uil 301e keer
John van Uffelen 30 Rene van de Vecht 121e keer
John van Uffelen 30 Sjaak van de Spek 151e keer
John van Uffelen 30 Willem Wegerif 321e keer
Joop Huiskamp 15 Chris Lelieveld 301e keer
Joop Huiskamp 15 Ep Kuiper 151e keer
Joop Huiskamp 15 Frits Alferink 241e keer
Joop Huiskamp 15 Henk Steenbergen 241e keer
Joop Huiskamp 15 Jan Mulder 151e keer
Joop Huiskamp 15 Jan Vosselman 171e keer
Joop Huiskamp 15 John van Uffelen 301e keer
Joop Huiskamp 15 Jos Marsman 151e keer
Joop Huiskamp 15 Leen Walet 151e keer
Joop Huiskamp 15 Nol Quack 301e keer
Joop Huiskamp 15 Piet Uil 301e keer
Joop Huiskamp 15 Rene van de Vecht 121e keer
Joop Huiskamp 15 Sjaak van de Spek 151e keer
Joop Huiskamp 15 Willem Wegerif 321e keer
Jos Marsman 15 Chris Lelieveld 301e keer
Jos Marsman 15 Ep Kuiper 151e keer
Jos Marsman 15 Harrie Eiland 151e keer
Jos Marsman 15 Henk Steenbergen 241e keer
Jos Marsman 15 Jaap Krul 241e keer
Jos Marsman 15 Jan Mulder 151e keer
Jos Marsman 15 Jan Vosselman 171e keer
Jos Marsman 15 Joop Huiskamp 151e keer
Jos Marsman 15 Jos Tijhuis 211e keer
Jos Marsman 15 Leen Walet 151e keer
Jos Marsman 15 Nol Quack 301e keer
Jos Marsman 15 Piet Uil 301e keer
Jos Marsman 15 Rene van de Vecht 121e keer
Jos Marsman 15 Sjaak van de Spek 151e keer
Jos Marsman 15 Willem Wegerif 321e keer
Jos Tijhuis 21 Chris Lelieveld 301e keer
Jos Tijhuis 21 Ep Kuiper 151e keer
Jos Tijhuis 21 Frits Alferink 241e keer
Jos Tijhuis 21 Harrie Eiland 151e keer
Jos Tijhuis 21 Jaap Krul 241e keer
Jos Tijhuis 21 Jan Mulder 151e keer
Jos Tijhuis 21 John van Uffelen 301e keer
Jos Tijhuis 21 Jos Marsman 151e keer
Jos Tijhuis 21 Jules Lowenthal 351e keer
Jos Tijhuis 21 Leen Walet 151e keer
Jos Tijhuis 21 Piet Uil 301e keer
Jos Tijhuis 21 Rene van de Vecht 121e keer
Jos Tijhuis 21 Sjaak van de Spek 151e keer
Jos Tijhuis 21 Willem Wegerif 321e keer
Jules Lowenthal 35 Chris Lelieveld 301e keer
Jules Lowenthal 35 Ep Kuiper 151e keer
Jules Lowenthal 35 Frits Alferink 241e keer
Jules Lowenthal 35 Harrie Eiland 151e keer
Jules Lowenthal 35 Henk Steenbergen 241e keer
Jules Lowenthal 35 Jaap Krul 241e keer
Jules Lowenthal 35 Jan Mulder 151e keer
Jules Lowenthal 35 Jan Vosselman 171e keer
Jules Lowenthal 35 John van Uffelen 301e keer
Jules Lowenthal 35 Jos Tijhuis 211e keer
Jules Lowenthal 35 Leen Walet 151e keer
Jules Lowenthal 35 Piet Uil 301e keer
Jules Lowenthal 35 Rene van de Vecht 121e keer
Jules Lowenthal 35 Sjaak van de Spek 151e keer
Leen Walet 15 Chris Lelieveld 301e keer
Leen Walet 15 Ep Kuiper 151e keer
Leen Walet 15 Frits Alferink 241e keer
Leen Walet 15 Harrie Eiland 151e keer
Leen Walet 15 Henk Steenbergen 241e keer
Leen Walet 15 Jaap Krul 241e keer
Leen Walet 15 Jan Mulder 151e keer
Leen Walet 15 John van Uffelen 301e keer
Leen Walet 15 Joop Huiskamp 151e keer
Leen Walet 15 Jos Marsman 151e keer
Leen Walet 15 Jos Tijhuis 211e keer
Leen Walet 15 Jules Lowenthal 351e keer
Leen Walet 15 Rene van de Vecht 121e keer
Leen Walet 15 Sjaak van de Spek 151e keer
Nol Quack 30 Ep Kuiper 151e keer
Nol Quack 30 Frits Alferink 241e keer
Nol Quack 30 Harrie Eiland 151e keer
Nol Quack 30 Henk Steenbergen 241e keer
Nol Quack 30 Jaap Krul 241e keer
Nol Quack 30 Jan Vosselman 171e keer
Nol Quack 30 John van Uffelen 301e keer
Nol Quack 30 Joop Huiskamp 151e keer
Nol Quack 30 Jos Marsman 151e keer
Nol Quack 30 Piet Uil 301e keer
Nol Quack 30 Rene van de Vecht 121e keer
Nol Quack 30 Sjaak van de Spek 151e keer
Nol Quack 30 Willem Wegerif 321e keer
Piet Uil 30 Chris Lelieveld 301e keer
Piet Uil 30 Ep Kuiper 151e keer
Piet Uil 30 Frits Alferink 241e keer
Piet Uil 30 Henk Steenbergen 241e keer
Piet Uil 30 Jaap Krul 241e keer
Piet Uil 30 Jan Mulder 151e keer
Piet Uil 30 Jan Vosselman 171e keer
Piet Uil 30 John van Uffelen 301e keer
Piet Uil 30 Joop Huiskamp 151e keer
Piet Uil 30 Jos Marsman 151e keer
Piet Uil 30 Jos Tijhuis 211e keer
Piet Uil 30 Jules Lowenthal 351e keer
Piet Uil 30 Nol Quack 301e keer
Piet Uil 30 Sjaak van de Spek 151e keer
Piet Uil 30 Willem Wegerif 321e keer
Rene van de Vecht 12 Chris Lelieveld 301e keer
Rene van de Vecht 12 Ep Kuiper 151e keer
Rene van de Vecht 12 Frits Alferink 241e keer
Rene van de Vecht 12 Harrie Eiland 151e keer
Rene van de Vecht 12 Henk Steenbergen 241e keer
Rene van de Vecht 12 Jan Mulder 151e keer
Rene van de Vecht 12 Jan Vosselman 171e keer
Rene van de Vecht 12 John van Uffelen 301e keer
Rene van de Vecht 12 Joop Huiskamp 151e keer
Rene van de Vecht 12 Jos Marsman 151e keer
Rene van de Vecht 12 Jos Tijhuis 211e keer
Rene van de Vecht 12 Jules Lowenthal 351e keer
Rene van de Vecht 12 Leen Walet 151e keer
Rene van de Vecht 12 Nol Quack 301e keer
Sjaak van de Spek 15 Chris Lelieveld 301e keer
Sjaak van de Spek 15 Ep Kuiper 151e keer
Sjaak van de Spek 15 Frits Alferink 241e keer
Sjaak van de Spek 15 Harrie Eiland 151e keer
Sjaak van de Spek 15 Henk Steenbergen 241e keer
Sjaak van de Spek 15 Jaap Krul 241e keer
Sjaak van de Spek 15 Jan Vosselman 171e keer
Sjaak van de Spek 15 John van Uffelen 301e keer
Sjaak van de Spek 15 Joop Huiskamp 151e keer
Sjaak van de Spek 15 Jos Marsman 151e keer
Sjaak van de Spek 15 Jos Tijhuis 211e keer
Sjaak van de Spek 15 Jules Lowenthal 351e keer
Sjaak van de Spek 15 Leen Walet 151e keer
Sjaak van de Spek 15 Nol Quack 301e keer
Sjaak van de Spek 15 Piet Uil 301e keer
Willem Wegerif 32 Chris Lelieveld 301e keer
Willem Wegerif 32 Ep Kuiper 151e keer
Willem Wegerif 32 Frits Alferink 241e keer
Willem Wegerif 32 Harrie Eiland 151e keer
Willem Wegerif 32 Henk Steenbergen 241e keer
Willem Wegerif 32 Jaap Krul 241e keer
Willem Wegerif 32 Jan Mulder 151e keer
Willem Wegerif 32 Jan Vosselman 171e keer
Willem Wegerif 32 John van Uffelen 301e keer
Willem Wegerif 32 Joop Huiskamp 151e keer
Willem Wegerif 32 Jos Marsman 151e keer
Willem Wegerif 32 Jos Tijhuis 211e keer
Willem Wegerif 32 Nol Quack 301e keer
Willem Wegerif 32 Piet Uil 301e keer