KOT Zundert thuiscompetitie 2022/2023 - D'n Hoek - Zundert

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 2

Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 0 decimalen.
Stand poule 2 Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 -
plaats naam gespeeld matchpunten percentage car amoy hs pmoy mp achter temaken start moy
1 Hans de Groot 8 70 85.62 % 1.007 6 1.666   20 band 0.990
2 Jos Cockx 9 69 77.12 % 0.742 5 1.000 - 1 17 band 0.825
3 Jan Zweverink 8 65 82.69 % 0.597 5 1.083 - 5 13 band 0.652
4 Rinus Schalk 6 55 91.66 % 0.836 5 1.076 - 15 14 band 0.669
5 Johan Peeters 7 53 75.51 % 0.637 6 1.272 - 17 14 band 0.665
6 Ben Spenkelink 5 46 92.41 % 1.763 16 3.222 - 24 29 band 1.404
7 Marleen Mathijssen 5 42 84.00 % 0.488 4 0.588 - 28 10 band 0.491
8 Cees Vriends 6 42 71.52 % 1.157 10 1.714 - 28 24 band 1.188
9 Maurice Koster 5 37 74.00 % 0.500 3 0.833 - 33 10 band 0.413
10 Karel Mathijssen 4 31 77.77 % 1.150 9 1.588 - 39 27 band 1.317
11 Angelina van Endschot 4 29 71.42 % 0.540 3 0.600 - 41 14 band 0.659
12 Jos Denissen 3 25 81.90 % 1.508 7 1.764 - 45 35 band 1.737
13 Jeanne Genet 4 22 54.54 % 0.324 4 0.571 - 48 11 band 0.500
14 Marion Denissen 2 18 93.33 % 0.700 4 0.700 - 52 15 band 0.732
15 Johan Koster 4 13 32.50 % 0.175 4 0.388 - 57 10 band 0.293

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
11-11-2022 Jos Denissen 35 31 20 1.550 7 9 Marion Denissen 15 14 20 0.700 4 9
11-11-2022 Jos Denissen 35 30 17 1.764 5 9 Jos Cockx 17 17 17 1.000 5 10
11-11-2022 Angelina van Endschot 14 10 20 0.500 2 7 Jeanne Genet 11 6 20 0.300 2 5
11-11-2022 Johan Koster 10 1 16 0.062 1 1 Rinus Schalk 14 14 16 0.875 4 10
11-11-2022 Hans de Groot 20 20 14 1.428 6 10 Jeanne Genet 11 8 14 0.571 4 7
11-11-2022 Marion Denissen 15 14 20 0.700 4 9 Jos Cockx 17 9 20 0.450 2 5
11-11-2022 Cees Vriends 24 24 14 1.714 10 10 Angelina van Endschot 14 8 14 0.571 3 6
04-11-2022 Maurice Koster 10 10 12 0.833 3 10 Jos Cockx 17 10 12 0.833 3 6
04-11-2022 Johan Peeters 14 7 15 0.466 3 5 Cees Vriends 24 24 15 1.600 5 10
28-10-2022 Ben Spenkelink 29 24 17 1.411 5 8 Jos Cockx 17 17 17 1.000 4 10
21-10-2022 Johan Koster 10 7 18 0.388 4 7 Hans de Groot 20 20 18 1.111 5 10
21-10-2022 Johan Peeters 14 14 16 0.875 4 10 Marleen Mathijssen 10 7 16 0.437 2 7
21-10-2022 Jan Zweverink 13 8 20 0.400 2 6 Johan Koster 10 3 20 0.150 1 3
14-10-2022 Rinus Schalk 14 14 13 1.076 4 10 Maurice Koster 10 7 13 0.538 2 7
14-10-2022 Karel Mathijssen 27 21 20 1.050 7 8 Johan Peeters 14 9 20 0.450 3 6
07-10-2022 Rinus Schalk 14 14 16 0.875 4 10 Jos Cockx 17 16 16 1.000 5 9
07-10-2022 Ben Spenkelink 29 29 19 1.526 7 10 Jan Zweverink 13 9 19 0.473 2 7
30-09-2022 Ben Spenkelink 29 29 14 2.071 4 10 Marleen Mathijssen 10 6 14 0.428 2 6
30-09-2022 Ben Spenkelink 29 29 9 3.222 16 10 Cees Vriends 24 13 9 1.444 3 5
30-09-2022 Hans de Groot 20 16 20 0.800 2 8 Marleen Mathijssen 10 9 20 0.450 2 9
30-09-2022 Johan Peeters 14 12 15 0.800 2 9 Hans de Groot 20 20 15 1.333 5 10
23-09-2022 Johan Peeters 14 12 20 0.600 6 9 Jeanne Genet 11 5 20 0.250 1 5
23-09-2022 Jos Cockx 17 12 20 0.600 2 7 Jeanne Genet 11 5 20 0.250 2 5
23-09-2022 Jan Zweverink 13 12 20 0.600 3 9 Jos Cockx 17 12 20 0.600 2 7
23-09-2022 Cees Vriends 24 15 19 0.789 3 6 Marleen Mathijssen 10 10 19 0.526 3 10
16-09-2022 Marleen Mathijssen 10 10 17 0.588 4 10 Karel Mathijssen 27 27 17 1.588 4 10
16-09-2022 Angelina van Endschot 14 12 20 0.600 3 9 Johan Koster 10 2 20 0.100 1 2
16-09-2022 Maurice Koster 10 6 18 0.333 2 6 Jan Zweverink 13 13 18 0.722 3 10
16-09-2022 Maurice Koster 10 10 19 0.526 2 10 Johan Peeters 14 6 19 0.315 3 4
16-09-2022 Jan Zweverink 13 13 12 1.083 4 10 Cees Vriends 24 17 12 1.416 7 7
09-09-2022 Jos Cockx 17 17 17 1.000 4 10 Hans de Groot 20 11 17 0.647 4 6
09-09-2022 Ben Spenkelink 29 23 17 1.352 4 8 Rinus Schalk 14 13 17 0.764 3 9
02-09-2022 Karel Mathijssen 27 16 16 1.000 3 6 Jan Zweverink 13 13 16 0.812 3 10
02-09-2022 Cees Vriends 24 10 20 0.500 2 4 Hans de Groot 20 11 20 0.550 5 6
02-09-2022 Rinus Schalk 14 14 19 0.736 5 10 Jan Zweverink 13 11 19 0.578 5 8
26-08-2022 Angelina van Endschot 14 10 20 0.500 3 7 Jos Cockx 17 8 20 0.400 2 5
26-08-2022 Maurice Koster 10 4 12 0.333 1 4 Hans de Groot 20 20 12 1.666 5 10
26-08-2022 Hans de Groot 20 19 20 0.950 4 10 Jan Zweverink 13 7 20 0.350 1 5
19-08-2022 Rinus Schalk 14 8 11 0.727 3 6 Johan Peeters 14 14 11 1.272 4 10
19-08-2022 Karel Mathijssen 27 20 20 1.000 9 7 Jos Denissen 35 25 20 1.250 6 7

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Angelina van Endschot 14 Ben Spenkelink 291e keer
Angelina van Endschot 14 Ben Spenkelink 292e keer
Angelina van Endschot 14 Cees Vriends 242e keer
Angelina van Endschot 14 Hans de Groot 201e keer
Angelina van Endschot 14 Hans de Groot 202e keer
Angelina van Endschot 14 Jan Zweverink 131e keer
Angelina van Endschot 14 Jan Zweverink 132e keer
Angelina van Endschot 14 Jeanne Genet 112e keer
Angelina van Endschot 14 Johan Koster 102e keer
Angelina van Endschot 14 Johan Peeters 141e keer
Angelina van Endschot 14 Johan Peeters 142e keer
Angelina van Endschot 14 Jos Cockx 172e keer
Angelina van Endschot 14 Jos Denissen 351e keer
Angelina van Endschot 14 Jos Denissen 352e keer
Angelina van Endschot 14 Karel Mathijssen 271e keer
Angelina van Endschot 14 Karel Mathijssen 272e keer
Angelina van Endschot 14 Marion Denissen 151e keer
Angelina van Endschot 14 Marion Denissen 152e keer
Angelina van Endschot 14 Marleen Mathijssen 101e keer
Angelina van Endschot 14 Marleen Mathijssen 102e keer
Angelina van Endschot 14 Maurice Koster 101e keer
Angelina van Endschot 14 Maurice Koster 102e keer
Angelina van Endschot 14 Rinus Schalk 141e keer
Angelina van Endschot 14 Rinus Schalk 142e keer
Ben Spenkelink 29 Angelina van Endschot 141e keer
Ben Spenkelink 29 Angelina van Endschot 142e keer
Ben Spenkelink 29 Cees Vriends 242e keer
Ben Spenkelink 29 Hans de Groot 201e keer
Ben Spenkelink 29 Hans de Groot 202e keer
Ben Spenkelink 29 Jan Zweverink 132e keer
Ben Spenkelink 29 Jeanne Genet 111e keer
Ben Spenkelink 29 Jeanne Genet 112e keer
Ben Spenkelink 29 Johan Koster 101e keer
Ben Spenkelink 29 Johan Koster 102e keer
Ben Spenkelink 29 Johan Peeters 141e keer
Ben Spenkelink 29 Johan Peeters 142e keer
Ben Spenkelink 29 Jos Cockx 172e keer
Ben Spenkelink 29 Jos Denissen 351e keer
Ben Spenkelink 29 Jos Denissen 352e keer
Ben Spenkelink 29 Karel Mathijssen 271e keer
Ben Spenkelink 29 Karel Mathijssen 272e keer
Ben Spenkelink 29 Marion Denissen 151e keer
Ben Spenkelink 29 Marion Denissen 152e keer
Ben Spenkelink 29 Marleen Mathijssen 102e keer
Ben Spenkelink 29 Maurice Koster 101e keer
Ben Spenkelink 29 Maurice Koster 102e keer
Ben Spenkelink 29 Rinus Schalk 142e keer
Cees Vriends 24 Angelina van Endschot 142e keer
Cees Vriends 24 Ben Spenkelink 292e keer
Cees Vriends 24 Hans de Groot 202e keer
Cees Vriends 24 Jan Zweverink 132e keer
Cees Vriends 24 Jeanne Genet 111e keer
Cees Vriends 24 Jeanne Genet 112e keer
Cees Vriends 24 Johan Koster 101e keer
Cees Vriends 24 Johan Koster 102e keer
Cees Vriends 24 Johan Peeters 142e keer
Cees Vriends 24 Jos Cockx 171e keer
Cees Vriends 24 Jos Cockx 172e keer
Cees Vriends 24 Jos Denissen 351e keer
Cees Vriends 24 Jos Denissen 352e keer
Cees Vriends 24 Karel Mathijssen 271e keer
Cees Vriends 24 Karel Mathijssen 272e keer
Cees Vriends 24 Marion Denissen 151e keer
Cees Vriends 24 Marion Denissen 152e keer
Cees Vriends 24 Marleen Mathijssen 102e keer
Cees Vriends 24 Maurice Koster 101e keer
Cees Vriends 24 Maurice Koster 102e keer
Cees Vriends 24 Rinus Schalk 141e keer
Cees Vriends 24 Rinus Schalk 142e keer
Hans de Groot 20 Angelina van Endschot 141e keer
Hans de Groot 20 Angelina van Endschot 142e keer
Hans de Groot 20 Ben Spenkelink 291e keer
Hans de Groot 20 Ben Spenkelink 292e keer
Hans de Groot 20 Cees Vriends 242e keer
Hans de Groot 20 Jan Zweverink 132e keer
Hans de Groot 20 Jeanne Genet 112e keer
Hans de Groot 20 Johan Koster 102e keer
Hans de Groot 20 Johan Peeters 142e keer
Hans de Groot 20 Jos Cockx 172e keer
Hans de Groot 20 Jos Denissen 351e keer
Hans de Groot 20 Jos Denissen 352e keer
Hans de Groot 20 Karel Mathijssen 271e keer
Hans de Groot 20 Karel Mathijssen 272e keer
Hans de Groot 20 Marion Denissen 151e keer
Hans de Groot 20 Marion Denissen 152e keer
Hans de Groot 20 Marleen Mathijssen 102e keer
Hans de Groot 20 Maurice Koster 102e keer
Hans de Groot 20 Rinus Schalk 141e keer
Hans de Groot 20 Rinus Schalk 142e keer
Jan Zweverink 13 Angelina van Endschot 141e keer
Jan Zweverink 13 Angelina van Endschot 142e keer
Jan Zweverink 13 Ben Spenkelink 292e keer
Jan Zweverink 13 Cees Vriends 242e keer
Jan Zweverink 13 Hans de Groot 202e keer
Jan Zweverink 13 Jeanne Genet 111e keer
Jan Zweverink 13 Jeanne Genet 112e keer
Jan Zweverink 13 Johan Koster 102e keer
Jan Zweverink 13 Johan Peeters 141e keer
Jan Zweverink 13 Johan Peeters 142e keer
Jan Zweverink 13 Jos Cockx 172e keer
Jan Zweverink 13 Jos Denissen 351e keer
Jan Zweverink 13 Jos Denissen 352e keer
Jan Zweverink 13 Karel Mathijssen 272e keer
Jan Zweverink 13 Marion Denissen 151e keer
Jan Zweverink 13 Marion Denissen 152e keer
Jan Zweverink 13 Marleen Mathijssen 101e keer
Jan Zweverink 13 Marleen Mathijssen 102e keer
Jan Zweverink 13 Maurice Koster 102e keer
Jan Zweverink 13 Rinus Schalk 142e keer
Jeanne Genet 11 Angelina van Endschot 142e keer
Jeanne Genet 11 Ben Spenkelink 291e keer
Jeanne Genet 11 Ben Spenkelink 292e keer
Jeanne Genet 11 Cees Vriends 241e keer
Jeanne Genet 11 Cees Vriends 242e keer
Jeanne Genet 11 Hans de Groot 202e keer
Jeanne Genet 11 Jan Zweverink 131e keer
Jeanne Genet 11 Jan Zweverink 132e keer
Jeanne Genet 11 Johan Koster 101e keer
Jeanne Genet 11 Johan Koster 102e keer
Jeanne Genet 11 Johan Peeters 142e keer
Jeanne Genet 11 Jos Cockx 172e keer
Jeanne Genet 11 Jos Denissen 351e keer
Jeanne Genet 11 Jos Denissen 352e keer
Jeanne Genet 11 Karel Mathijssen 271e keer
Jeanne Genet 11 Karel Mathijssen 272e keer
Jeanne Genet 11 Marion Denissen 151e keer
Jeanne Genet 11 Marion Denissen 152e keer
Jeanne Genet 11 Marleen Mathijssen 101e keer
Jeanne Genet 11 Marleen Mathijssen 102e keer
Jeanne Genet 11 Maurice Koster 101e keer
Jeanne Genet 11 Maurice Koster 102e keer
Jeanne Genet 11 Rinus Schalk 141e keer
Jeanne Genet 11 Rinus Schalk 142e keer
Johan Koster 10 Angelina van Endschot 142e keer
Johan Koster 10 Ben Spenkelink 291e keer
Johan Koster 10 Ben Spenkelink 292e keer
Johan Koster 10 Cees Vriends 241e keer
Johan Koster 10 Cees Vriends 242e keer
Johan Koster 10 Hans de Groot 202e keer
Johan Koster 10 Jan Zweverink 132e keer
Johan Koster 10 Jeanne Genet 111e keer
Johan Koster 10 Jeanne Genet 112e keer
Johan Koster 10 Johan Peeters 141e keer
Johan Koster 10 Johan Peeters 142e keer
Johan Koster 10 Jos Cockx 171e keer
Johan Koster 10 Jos Cockx 172e keer
Johan Koster 10 Jos Denissen 351e keer
Johan Koster 10 Jos Denissen 352e keer
Johan Koster 10 Karel Mathijssen 271e keer
Johan Koster 10 Karel Mathijssen 272e keer
Johan Koster 10 Marion Denissen 151e keer
Johan Koster 10 Marion Denissen 152e keer
Johan Koster 10 Marleen Mathijssen 101e keer
Johan Koster 10 Marleen Mathijssen 102e keer
Johan Koster 10 Maurice Koster 101e keer
Johan Koster 10 Maurice Koster 102e keer
Johan Koster 10 Rinus Schalk 142e keer
Johan Peeters 14 Angelina van Endschot 141e keer
Johan Peeters 14 Angelina van Endschot 142e keer
Johan Peeters 14 Ben Spenkelink 291e keer
Johan Peeters 14 Ben Spenkelink 292e keer
Johan Peeters 14 Cees Vriends 242e keer
Johan Peeters 14 Hans de Groot 202e keer
Johan Peeters 14 Jan Zweverink 131e keer
Johan Peeters 14 Jan Zweverink 132e keer
Johan Peeters 14 Jeanne Genet 112e keer
Johan Peeters 14 Johan Koster 101e keer
Johan Peeters 14 Johan Koster 102e keer
Johan Peeters 14 Jos Cockx 171e keer
Johan Peeters 14 Jos Cockx 172e keer
Johan Peeters 14 Jos Denissen 351e keer
Johan Peeters 14 Jos Denissen 352e keer
Johan Peeters 14 Karel Mathijssen 272e keer
Johan Peeters 14 Marion Denissen 151e keer
Johan Peeters 14 Marion Denissen 152e keer
Johan Peeters 14 Marleen Mathijssen 102e keer
Johan Peeters 14 Maurice Koster 102e keer
Johan Peeters 14 Rinus Schalk 142e keer
Jos Cockx 17 Angelina van Endschot 142e keer
Jos Cockx 17 Ben Spenkelink 292e keer
Jos Cockx 17 Cees Vriends 241e keer
Jos Cockx 17 Cees Vriends 242e keer
Jos Cockx 17 Hans de Groot 202e keer
Jos Cockx 17 Jan Zweverink 132e keer
Jos Cockx 17 Jeanne Genet 112e keer
Jos Cockx 17 Johan Koster 101e keer
Jos Cockx 17 Johan Koster 102e keer
Jos Cockx 17 Johan Peeters 141e keer
Jos Cockx 17 Johan Peeters 142e keer
Jos Cockx 17 Jos Denissen 352e keer
Jos Cockx 17 Karel Mathijssen 271e keer
Jos Cockx 17 Karel Mathijssen 272e keer
Jos Cockx 17 Marion Denissen 152e keer
Jos Cockx 17 Marleen Mathijssen 101e keer
Jos Cockx 17 Marleen Mathijssen 102e keer
Jos Cockx 17 Maurice Koster 102e keer
Jos Cockx 17 Rinus Schalk 142e keer
Jos Denissen 35 Angelina van Endschot 141e keer
Jos Denissen 35 Angelina van Endschot 142e keer
Jos Denissen 35 Ben Spenkelink 291e keer
Jos Denissen 35 Ben Spenkelink 292e keer
Jos Denissen 35 Cees Vriends 241e keer
Jos Denissen 35 Cees Vriends 242e keer
Jos Denissen 35 Hans de Groot 201e keer
Jos Denissen 35 Hans de Groot 202e keer
Jos Denissen 35 Jan Zweverink 131e keer
Jos Denissen 35 Jan Zweverink 132e keer
Jos Denissen 35 Jeanne Genet 111e keer
Jos Denissen 35 Jeanne Genet 112e keer
Jos Denissen 35 Johan Koster 101e keer
Jos Denissen 35 Johan Koster 102e keer
Jos Denissen 35 Johan Peeters 141e keer
Jos Denissen 35 Johan Peeters 142e keer
Jos Denissen 35 Jos Cockx 172e keer
Jos Denissen 35 Karel Mathijssen 272e keer
Jos Denissen 35 Marion Denissen 152e keer
Jos Denissen 35 Marleen Mathijssen 101e keer
Jos Denissen 35 Marleen Mathijssen 102e keer
Jos Denissen 35 Maurice Koster 101e keer
Jos Denissen 35 Maurice Koster 102e keer
Jos Denissen 35 Rinus Schalk 141e keer
Jos Denissen 35 Rinus Schalk 142e keer
Karel Mathijssen 27 Angelina van Endschot 141e keer
Karel Mathijssen 27 Angelina van Endschot 142e keer
Karel Mathijssen 27 Ben Spenkelink 291e keer
Karel Mathijssen 27 Ben Spenkelink 292e keer
Karel Mathijssen 27 Cees Vriends 241e keer
Karel Mathijssen 27 Cees Vriends 242e keer
Karel Mathijssen 27 Hans de Groot 201e keer
Karel Mathijssen 27 Hans de Groot 202e keer
Karel Mathijssen 27 Jan Zweverink 132e keer
Karel Mathijssen 27 Jeanne Genet 111e keer
Karel Mathijssen 27 Jeanne Genet 112e keer
Karel Mathijssen 27 Johan Koster 101e keer
Karel Mathijssen 27 Johan Koster 102e keer
Karel Mathijssen 27 Johan Peeters 142e keer
Karel Mathijssen 27 Jos Cockx 171e keer
Karel Mathijssen 27 Jos Cockx 172e keer
Karel Mathijssen 27 Jos Denissen 352e keer
Karel Mathijssen 27 Marion Denissen 151e keer
Karel Mathijssen 27 Marion Denissen 152e keer
Karel Mathijssen 27 Marleen Mathijssen 102e keer
Karel Mathijssen 27 Maurice Koster 101e keer
Karel Mathijssen 27 Maurice Koster 102e keer
Karel Mathijssen 27 Rinus Schalk 141e keer
Karel Mathijssen 27 Rinus Schalk 142e keer
Marion Denissen 15 Angelina van Endschot 141e keer
Marion Denissen 15 Angelina van Endschot 142e keer
Marion Denissen 15 Ben Spenkelink 291e keer
Marion Denissen 15 Ben Spenkelink 292e keer
Marion Denissen 15 Cees Vriends 241e keer
Marion Denissen 15 Cees Vriends 242e keer
Marion Denissen 15 Hans de Groot 201e keer
Marion Denissen 15 Hans de Groot 202e keer
Marion Denissen 15 Jan Zweverink 131e keer
Marion Denissen 15 Jan Zweverink 132e keer
Marion Denissen 15 Jeanne Genet 111e keer
Marion Denissen 15 Jeanne Genet 112e keer
Marion Denissen 15 Johan Koster 101e keer
Marion Denissen 15 Johan Koster 102e keer
Marion Denissen 15 Johan Peeters 141e keer
Marion Denissen 15 Johan Peeters 142e keer
Marion Denissen 15 Jos Cockx 172e keer
Marion Denissen 15 Jos Denissen 352e keer
Marion Denissen 15 Karel Mathijssen 271e keer
Marion Denissen 15 Karel Mathijssen 272e keer
Marion Denissen 15 Marleen Mathijssen 101e keer
Marion Denissen 15 Marleen Mathijssen 102e keer
Marion Denissen 15 Maurice Koster 101e keer
Marion Denissen 15 Maurice Koster 102e keer
Marion Denissen 15 Rinus Schalk 141e keer
Marion Denissen 15 Rinus Schalk 142e keer
Marleen Mathijssen 10 Angelina van Endschot 141e keer
Marleen Mathijssen 10 Angelina van Endschot 142e keer
Marleen Mathijssen 10 Ben Spenkelink 292e keer
Marleen Mathijssen 10 Cees Vriends 242e keer
Marleen Mathijssen 10 Hans de Groot 202e keer
Marleen Mathijssen 10 Jan Zweverink 131e keer
Marleen Mathijssen 10 Jan Zweverink 132e keer
Marleen Mathijssen 10 Jeanne Genet 111e keer
Marleen Mathijssen 10 Jeanne Genet 112e keer
Marleen Mathijssen 10 Johan Koster 101e keer
Marleen Mathijssen 10 Johan Koster 102e keer
Marleen Mathijssen 10 Johan Peeters 142e keer
Marleen Mathijssen 10 Jos Cockx 171e keer
Marleen Mathijssen 10 Jos Cockx 172e keer
Marleen Mathijssen 10 Jos Denissen 351e keer
Marleen Mathijssen 10 Jos Denissen 352e keer
Marleen Mathijssen 10 Karel Mathijssen 272e keer
Marleen Mathijssen 10 Marion Denissen 151e keer
Marleen Mathijssen 10 Marion Denissen 152e keer
Marleen Mathijssen 10 Maurice Koster 101e keer
Marleen Mathijssen 10 Maurice Koster 102e keer
Marleen Mathijssen 10 Rinus Schalk 141e keer
Marleen Mathijssen 10 Rinus Schalk 142e keer
Maurice Koster 10 Angelina van Endschot 141e keer
Maurice Koster 10 Angelina van Endschot 142e keer
Maurice Koster 10 Ben Spenkelink 291e keer
Maurice Koster 10 Ben Spenkelink 292e keer
Maurice Koster 10 Cees Vriends 241e keer
Maurice Koster 10 Cees Vriends 242e keer
Maurice Koster 10 Hans de Groot 202e keer
Maurice Koster 10 Jan Zweverink 132e keer
Maurice Koster 10 Jeanne Genet 111e keer
Maurice Koster 10 Jeanne Genet 112e keer
Maurice Koster 10 Johan Koster 101e keer
Maurice Koster 10 Johan Koster 102e keer
Maurice Koster 10 Johan Peeters 142e keer
Maurice Koster 10 Jos Cockx 172e keer
Maurice Koster 10 Jos Denissen 351e keer
Maurice Koster 10 Jos Denissen 352e keer
Maurice Koster 10 Karel Mathijssen 271e keer
Maurice Koster 10 Karel Mathijssen 272e keer
Maurice Koster 10 Marion Denissen 151e keer
Maurice Koster 10 Marion Denissen 152e keer
Maurice Koster 10 Marleen Mathijssen 101e keer
Maurice Koster 10 Marleen Mathijssen 102e keer
Maurice Koster 10 Rinus Schalk 142e keer
Rinus Schalk 14 Angelina van Endschot 141e keer
Rinus Schalk 14 Angelina van Endschot 142e keer
Rinus Schalk 14 Ben Spenkelink 292e keer
Rinus Schalk 14 Cees Vriends 241e keer
Rinus Schalk 14 Cees Vriends 242e keer
Rinus Schalk 14 Hans de Groot 201e keer
Rinus Schalk 14 Hans de Groot 202e keer
Rinus Schalk 14 Jan Zweverink 132e keer
Rinus Schalk 14 Jeanne Genet 111e keer
Rinus Schalk 14 Jeanne Genet 112e keer
Rinus Schalk 14 Johan Koster 102e keer
Rinus Schalk 14 Johan Peeters 142e keer
Rinus Schalk 14 Jos Cockx 172e keer
Rinus Schalk 14 Jos Denissen 351e keer
Rinus Schalk 14 Jos Denissen 352e keer
Rinus Schalk 14 Karel Mathijssen 271e keer
Rinus Schalk 14 Karel Mathijssen 272e keer
Rinus Schalk 14 Marion Denissen 151e keer
Rinus Schalk 14 Marion Denissen 152e keer
Rinus Schalk 14 Marleen Mathijssen 101e keer
Rinus Schalk 14 Marleen Mathijssen 102e keer
Rinus Schalk 14 Maurice Koster 102e keer