55+ Almere 83 Band Najaar 2017

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen

Puntentelling: 10 mp punten afronden op 2 decimalen.
plaats naam gespeeld matchpunten percentage car amoy hs pmoy mp achter temaken
1 Sijbrands, Bert 12 110.41 92.01 % 0.773 5 1.091   24 band
2 Affolter, Ed 12 104.35 86.94 % 0.79 7 1 - 6.06 30 band
3 Wolde, Rinus vd 12 100.02 83.33 % 1.049 8 1.882 - 10.39 32 band
4 Renes, Jan 12 98.63 82.2 % 0.689 5 1.294 - 11.78 22 band
5 Stahli, Dries 12 98.23 81.86 % 0.564 5 1.133 - 12.18 17 band
6 Driessen, Gerard 10 90.63 90.63 % 1.25 8 2.133 - 19.78 32 band
7 Leijsenaar, Jaap 10 88.37 88.39 % 1.046 10 1.476 - 22.04 31 band
8 Paasse, Chiel 10 86.67 86.67 % 0.665 7 3 - 23.74 24 band
9 Sterkenburg, Fred 9 86.07 95.63 % 1.116 8 1.867 - 24.34 28 band
10 Duyn, Henk v 10 85.71 85.71 % 0.667 6 1.4 - 24.7 21 band
11 Boer, Bart de 12 84.7 70.59 % 0.404 4 0.586 - 25.71 17 band
12 Wit, Han de 10 84.17 84.17 % 0.625 6 1 - 26.24 24 band
13 Bergsma, Maarten 10 80.01 80 % 0.889 7 1.115 - 30.4 29 band
14 Nijstad, Jan 10 78.15 78.13 % 0.401 4 0.571 - 32.26 16 band
15 Vis, Wim 11 77.2 70.18 % 0.71 5 1 - 33.21 25 band
16 Mast, Ruud v/d 8 75.75 94.68 % 1.712 9 2.136 - 34.66 47 band
17 Kwakman, Eric 8 69.66 87.07 % 0.94 7 1.261 - 40.75 29 libre
18 Leeuw, Joost de 8 66.5 83.13 % 0.624 8 1.111 - 43.91 20 band
19 Terstal, Sanie 8 65.94 82.41 % 0.832 6 1.08 - 44.47 27 band
20 Mulder, Hans 8 65.41 81.77 % 0.737 4 1 - 45 24 band
21 Vastenhouw, Richard 7 57.15 81.63 % 0.585 5 0.875 - 53.26 21 band
22 Kruimer, Johan 7 56.32 80.45 % 0.626 5 0.792 - 54.09 19 band
23 Biggelaar, Peter vd 6 37.36 62.28 % 0.382 3 0.704 - 73.05 19 band
24 Monsee, Ben 4 36.3 90.74 % 0.933 6 1.286 - 74.11 27 band
25 Oomen, Corrie 4 28.95 72.37 % 0.55 5 0.76 - 81.46 19 band
26 Kniesmeijer, Wim 0 0 0 % 0 0 0 - 110.41 36 band

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs naam tcar gcar brt moy hs
16-11-2017 Affolter, Ed 30 30 33 0.909 4 Kwakman, Eric 29 25 33 0.758 6
16-11-2017 Leijsenaar, Jaap 31 31 25 1.24 10 Renes, Jan 22 22 25 0.88 3
16-11-2017 Oomen, Corrie 19 19 25 0.76 5 Driessen, Gerard 32 32 25 1.28 4
16-11-2017 Bergsma, Maarten 29 12 21 0.571 3 Leijsenaar, Jaap 31 31 21 1.476 4
16-11-2017 Vastenhouw, Richard 21 17 26 0.654 5 Duyn, Henk v 21 21 26 0.808 3
16-11-2017 Wolde, Rinus vd 32 32 27 1.185 7 Biggelaar, Peter vd 19 7 27 0.259 1
16-11-2017 Vis, Wim 25 17 17 1 5 Wolde, Rinus vd 32 32 17 1.882 6
16-11-2017 Oomen, Corrie 19 10 25 0.4 4 Driessen, Gerard 32 27 25 1.08 5
16-11-2017 Vis, Wim 25 25 34 0.735 5 Biggelaar, Peter vd 19 11 34 0.324 3
16-11-2017 Bergsma, Maarten 29 29 32 0.906 4 Renes, Jan 22 16 32 0.5 2
16-11-2017 Kwakman, Eric 29 29 35 0.829 5 Nijstad, Jan 16 15 35 0.429 4
16-11-2017 Sterkenburg, Fred 28 28 15 1.867 8 Duyn, Henk v 21 3 15 0.2 1
16-11-2017 Affolter, Ed 30 30 38 0.789 5 Nijstad, Jan 16 10 38 0.263 2
16-11-2017 Wit, Han de 24 21 34 0.618 5 Sijbrands, Bert 24 24 34 0.706 4
16-11-2017 Kruimer, Johan 19 19 30 0.633 3 Wit, Han de 24 23 30 0.767 2
16-11-2017 Paasse, Chiel 24 24 27 0.889 4 Boer, Bart de 17 14 27 0.519 2
16-11-2017 Stahli, Dries 17 17 22 0.773 3 Boer, Bart de 17 10 22 0.455 3
16-11-2017 Paasse, Chiel 24 19 27 0.704 6 Stahli, Dries 17 17 27 0.63 2
16-11-2017 Kruimer, Johan 19 14 23 0.609 2 Sijbrands, Bert 24 24 23 1.043 5
15-11-2017 Leeuw, Joost de 20 20 30 0.667 4 Paasse, Chiel 24 15 30 0.5 3
02-11-2017 Sterkenburg, Fred 28 28 31 0.903 5 Affolter, Ed 30 30 31 0.968 4
02-11-2017 Kruimer, Johan 19 19 32 0.594 3 Renes, Jan 22 14 32 0.438 4
02-11-2017 Vis, Wim 25 19 31 0.613 3 Affolter, Ed 30 30 31 0.968 4
02-11-2017 Leijsenaar, Jaap 31 25 23 1.087 8 Mast, Ruud v/d 47 47 23 2.043 9
02-11-2017 Sijbrands, Bert 24 10 28 0.357 2 Leijsenaar, Jaap 31 31 28 1.107 9
02-11-2017 Nijstad, Jan 16 12 40 0.3 2 Wit, Han de 24 24 40 0.6 5
02-11-2017 Wit, Han de 24 24 36 0.667 6 Stahli, Dries 17 16 36 0.444 3
02-11-2017 Nijstad, Jan 16 16 28 0.571 3 Stahli, Dries 17 9 28 0.321 3
02-11-2017 Biggelaar, Peter vd 19 18 51 0.353 3 Paasse, Chiel 24 24 51 0.471 4
02-11-2017 Leeuw, Joost de 20 20 32 0.625 4 Biggelaar, Peter vd 19 13 32 0.406 2
02-11-2017 Vastenhouw, Richard 21 11 36 0.306 1 Wolde, Rinus vd 32 32 36 0.889 4
02-11-2017 Kwakman, Eric 29 25 24 1.042 2 Vastenhouw, Richard 21 21 24 0.875 5
02-11-2017 Mulder, Hans 24 24 24 1 4 Terstal, Sanie 27 23 24 0.958 4
02-11-2017 Mulder, Hans 24 24 25 0.96 4 Bergsma, Maarten 29 22 25 0.88 4
02-11-2017 Terstal, Sanie 27 27 26 1.038 6 Bergsma, Maarten 29 27 26 1.038 4
02-11-2017 Kruimer, Johan 19 17 29 0.586 2 Boer, Bart de 17 17 29 0.586 3
02-11-2017 Vis, Wim 25 15 16 0.938 5 Sterkenburg, Fred 28 28 16 1.75 6
02-11-2017 Mast, Ruud v/d 47 47 27 1.741 9 Sijbrands, Bert 24 20 27 0.741 4
02-11-2017 Oomen, Corrie 19 14 25 0.56 3 Boer, Bart de 17 4 25 0.16 2
02-11-2017 Oomen, Corrie 19 12 25 0.48 4 Renes, Jan 22 16 25 0.64 4
02-11-2017 Kwakman, Eric 29 29 23 1.261 6 Wolde, Rinus vd 32 18 23 0.783 5
19-10-2017 Wolde, Rinus vd 32 32 18 1.778 7 Driessen, Gerard 32 17 18 0.944 2
19-10-2017 Sterkenburg, Fred 28 28 17 1.647 5 Stahli, Dries 17 12 17 0.706 4
19-10-2017 Mulder, Hans 24 20 28 0.714 4 Renes, Jan 22 22 28 0.786 3
19-10-2017 Nijstad, Jan 16 11 20 0.55 2 Renes, Jan 22 22 20 1.1 4
19-10-2017 Mulder, Hans 24 18 31 0.581 4 Nijstad, Jan 16 16 31 0.516 4
19-10-2017 Affolter, Ed 30 17 28 0.607 6 Leijsenaar, Jaap 31 31 28 1.107 5
19-10-2017 Leeuw, Joost de 20 15 27 0.556 5 Sterkenburg, Fred 28 28 27 1.037 6
19-10-2017 Terstal, Sanie 27 27 37 0.73 5 Leijsenaar, Jaap 31 29 37 0.784 4
19-10-2017 Bergsma, Maarten 29 15 18 0.833 3 Driessen, Gerard 32 32 18 1.778 4
19-10-2017 Wolde, Rinus vd 32 23 26 0.885 3 Bergsma, Maarten 29 29 26 1.115 6
19-10-2017 Affolter, Ed 30 20 25 0.8 5 Terstal, Sanie 27 27 25 1.08 4
19-10-2017 Leeuw, Joost de 20 13 21 0.619 5 Stahli, Dries 17 17 21 0.81 5
19-10-2017 Paasse, Chiel 24 24 35 0.686 4 Wit, Han de 24 13 35 0.371 1
19-10-2017 Mast, Ruud v/d 47 47 24 1.958 9 Boer, Bart de 17 10 24 0.417 3
19-10-2017 Paasse, Chiel 24 24 8 3 7 Kruimer, Johan 19 4 8 0.5 3
19-10-2017 Mast, Ruud v/d 47 47 22 2.136 9 Sijbrands, Bert 24 23 22 1.045 3
19-10-2017 Biggelaar, Peter vd 19 3 15 0.2 1 Duyn, Henk v 21 21 15 1.4 6
19-10-2017 Kwakman, Eric 29 25 25 1 6 Kruimer, Johan 19 15 25 0.6 3
19-10-2017 Wit, Han de 24 16 25 0.64 3 Kwakman, Eric 29 23 25 0.92 3
19-10-2017 Vis, Wim 25 10 27 0.37 2 Biggelaar, Peter vd 19 19 27 0.704 3
19-10-2017 Duyn, Henk v 21 21 27 0.778 5 Vis, Wim 25 15 27 0.556 3
19-10-2017 Boer, Bart de 17 11 32 0.344 2 Sijbrands, Bert 24 24 32 0.75 4
05-10-2017 Vastenhouw, Richard 21 20 43 0.465 2 Boer, Bart de 17 17 43 0.395 4
05-10-2017 Vastenhouw, Richard 21 9 17 0.529 3 Renes, Jan 22 22 17 1.294 5
05-10-2017 Mulder, Hans 24 9 15 0.6 3 Driessen, Gerard 32 32 15 2.133 6
05-10-2017 Leeuw, Joost de 20 10 25 0.4 5 Kwakman, Eric 29 22 25 0.88 3
05-10-2017 Boer, Bart de 17 9 37 0.243 2 Renes, Jan 22 22 37 0.595 2
05-10-2017 Stahli, Dries 17 16 30 0.533 3 Duyn, Henk v 21 21 30 0.7 5
05-10-2017 Mulder, Hans 24 21 27 0.778 3 Driessen, Gerard 32 32 27 1.185 7
05-10-2017 Kruimer, Johan 19 19 24 0.792 5 Vis, Wim 25 18 24 0.75 3
05-10-2017 Sterkenburg, Fred 28 28 22 1.273 5 Bergsma, Maarten 29 20 22 0.909 5
05-10-2017 Wit, Han de 24 15 29 0.517 3 Bergsma, Maarten 29 29 29 1 7
05-10-2017 Sterkenburg, Fred 28 28 35 0.8 4 Wit, Han de 24 23 35 0.657 3
05-10-2017 Affolter, Ed 30 30 43 0.698 3 Sijbrands, Bert 24 23 43 0.535 3
05-10-2017 Wolde, Rinus vd 32 12 22 0.545 3 Sijbrands, Bert 24 24 22 1.091 4
05-10-2017 Affolter, Ed 30 21 36 0.583 3 Wolde, Rinus vd 32 32 36 0.889 7
05-10-2017 Leeuw, Joost de 20 15 25 0.6 4 Mast, Ruud v/d 47 47 25 1.88 7
05-10-2017 Kwakman, Eric 29 24 25 0.96 7 Mast, Ruud v/d 47 42 25 1.68 7
05-10-2017 Duyn, Henk v 21 20 36 0.556 3 Leijsenaar, Jaap 31 31 36 0.861 8
05-10-2017 Leijsenaar, Jaap 31 13 15 0.867 3 Stahli, Dries 17 17 15 1.133 3
21-09-2017 Renes, Jan 22 22 30 0.733 3 Mast, Ruud v/d 47 37 30 1.233 7
21-09-2017 Vastenhouw, Richard 21 21 27 0.778 5 Renes, Jan 22 14 27 0.519 3
21-09-2017 Boer, Bart de 17 11 29 0.379 2 Paasse, Chiel 24 24 29 0.828 4
21-09-2017 Affolter, Ed 30 29 43 0.674 5 Paasse, Chiel 24 24 43 0.558 4
21-09-2017 Terstal, Sanie 27 21 31 0.677 3 Monsee, Ben 27 27 31 0.871 6
21-09-2017 Leijsenaar, Jaap 31 31 23 1.348 6 Vis, Wim 25 11 23 0.478 3
21-09-2017 Vis, Wim 25 17 20 0.85 3 Driessen, Gerard 32 32 20 1.6 8
21-09-2017 Leijsenaar, Jaap 31 21 26 0.808 4 Driessen, Gerard 32 32 26 1.231 7
21-09-2017 Sterkenburg, Fred 28 24 28 0.857 4 Sijbrands, Bert 24 24 28 0.857 3
21-09-2017 Duyn, Henk v 21 21 36 0.583 3 Bergsma, Maarten 29 20 36 0.556 4
21-09-2017 Nijstad, Jan 16 7 31 0.226 2 Duyn, Henk v 21 21 31 0.677 5
21-09-2017 Wolde, Rinus vd 32 27 25 1.08 5 Monsee, Ben 27 17 25 0.68 3
21-09-2017 Sterkenburg, Fred 28 21 25 0.84 3 Stahli, Dries 17 11 25 0.44 2
21-09-2017 Terstal, Sanie 27 23 25 0.92 3 Wolde, Rinus vd 32 30 25 1.2 4
21-09-2017 Sijbrands, Bert 24 21 25 0.84 5 Stahli, Dries 17 16 25 0.64 3
21-09-2017 Boer, Bart de 17 14 30 0.467 3 Affolter, Ed 30 30 30 1 7
21-09-2017 Vastenhouw, Richard 21 21 32 0.656 3 Mast, Ruud v/d 47 42 32 1.313 7
21-09-2017 Nijstad, Jan 16 9 26 0.346 1 Bergsma, Maarten 29 29 26 1.115 5
07-09-2017 Vis, Wim 25 25 25 1 3 Terstal, Sanie 27 15 25 0.6 5
07-09-2017 Monsee, Ben 27 27 28 0.964 4 Vis, Wim 25 21 28 0.75 4
07-09-2017 Terstal, Sanie 27 15 21 0.714 3 Monsee, Ben 27 27 21 1.286 6
07-09-2017 Wit, Han de 24 24 24 1 6 Renes, Jan 22 15 24 0.625 2
07-09-2017 Wit, Han de 24 19 35 0.543 6 Leeuw, Joost de 20 20 35 0.571 3
07-09-2017 Leeuw, Joost de 20 20 18 1.111 8 Renes, Jan 22 10 18 0.556 3
07-09-2017 Duyn, Henk v 21 13 24 0.542 3 Sijbrands, Bert 24 24 24 1 5
07-09-2017 Nijstad, Jan 16 16 28 0.571 4 Boer, Bart de 17 10 28 0.357 2
07-09-2017 Boer, Bart de 17 17 30 0.567 4 Duyn, Henk v 21 18 30 0.6 5
07-09-2017 Nijstad, Jan 16 13 35 0.371 3 Sijbrands, Bert 24 24 35 0.686 4
07-09-2017 Mulder, Hans 24 24 38 0.632 4 Paasse, Chiel 24 18 38 0.474 3
07-09-2017 Wolde, Rinus vd 32 28 25 1.12 7 Paasse, Chiel 24 12 25 0.48 3
07-09-2017 Wolde, Rinus vd 32 22 25 0.88 8 Mulder, Hans 24 17 25 0.68 4
07-09-2017 Stahli, Dries 17 6 25 0.24 2 Driessen, Gerard 32 22 25 0.88 3
07-09-2017 Affolter, Ed 30 17 25 0.68 2 Stahli, Dries 17 13 25 0.52 4
07-09-2017 Affolter, Ed 30 29 33 0.879 7 Driessen, Gerard 32 32 33 0.97 6